Statik ve dinamik kuvvetler

Statik ve dinamik kuvvetler, fizikte ve mühendislikte kullanılan terimlerdir ve cisimlerin hareketini veya denge durumunu tanımlamak için kullanılırlar. İşte bu iki tür kuvvetin temel farkları:

 1. Statik Kuvvet:
  • Statik kuvvet, bir cismin denge durumunda bulunduğu veya hareket etmediği durumları tanımlar.
  • Statik kuvvetler, bir cismin sabit bir hızda veya hareketsiz olarak durduğu anlarda etkili olan kuvvetlerdir.
  • Örnek olarak, bir kitap masanın üzerinde duruyorsa, kitap üzerine etki eden yerçekimi kuvveti ve masanın yüzeyi ile kitap arasındaki destek kuvveti statik kuvvetlerdir.
 2. Dinamik Kuvvet:
  • Dinamik kuvvetler, bir cismin hareket etmesine veya hareket halindeyken hızını veya yönünü değiştirmesine neden olan kuvvetlerdir.
  • Dinamik kuvvetler, Newton’ın ikinci yasasına göre cismin kütlesi ve ivmesi ile ilişkilidir.
  • Örnek olarak, bir aracın hareket ederken motorunun ürettiği itme kuvveti ve sürtünme kuvveti dinamik kuvvetlere örnektir. Bu kuvvetler araçların hızını değiştirebilir veya durmalarına neden olabilir.

Özetle, statik kuvvetler cisimlerin dengede veya hareketsiz olduğu durumları ele alırken, dinamik kuvvetler cisimlerin hareketini ve hızını değiştiren kuvvetleri tanımlar.

Dinamiğin temel yasası

Dinamiğin temel yasası, Isaac Newton‘ın ikinci yasası olarak bilinir ve bir cismin hareketini tanımlayan bir temel prensiptir. Bu yasa, bir cismin ivmesini, kütlesini ve üzerine etki eden net kuvveti ilişkilendiren bir formülle ifade edilir. Newton’ın ikinci yasası şu şekildedir:

F = m * a

Burada:

 • “F,” cismin üzerine etki eden net kuvveti temsil eder (Net kuvvet, birçok farklı kuvvetin toplamıdır).
 • “m,” cismin kütlesini temsil eder.
 • “a,” cismin ivmesini temsil eder.

Bu formül, bir cismin ivmesini hesaplamak için kullanılır. Eğer net kuvvet ve cismin kütlesi biliniyorsa, ivme hesaplanabilir. Ayrıca, eğer ivme ve cismin kütlesi biliniyorsa, üzerine etki eden net kuvvet de hesaplanabilir.

Bu yasa, cisimlerin hareketini ve etki eden kuvvetlerin nasıl bir etkisi olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Birçok farklı fiziksel olayın analizinde temel bir araçtır.

Statiğin temel ilkeleri

Statik, cisimlerin dengede olduğu veya hareket etmediği durumları inceleyen fizik dalıdır. Statikte temel ilkelere dayanan bazı önemli konular şunlardır:

 1. Denge İlkesi:
  • Bir cismin statikte olabilmesi için net kuvvet ve net moment (tork) sıfır olmalıdır.
  • Bir cisim durağan bir denge içindeyse, tüm kuvvetlerin ve momentlerin (torkların) dengede olması gerekir.
 2. Kuvvet Dengesi:
  • Bir cismin denge durumunda olabilmesi için uygulanan tüm kuvvetlerin vektörel olarak toplamı sıfır olmalıdır. Yani ΣF = 0 (Σ, toplam anlamına gelir).
  • Kuvvetlerin vektörel toplamı, x, y ve z eksenlerindeki bileşenleri için ayrı ayrı sıfır olmalıdır.
 3. Moment Dengesi (Tork Dengesi):
  • Bir cismin denge durumunda olabilmesi için net moment (tork) sıfır olmalıdır. Yani Στ = 0 (Σ, toplam anlamına gelir).
  • Momentlerin (torkların) net toplamı, bir referans noktası (genellikle dönüş ekseni) etrafında sıfır olmalıdır.
 4. Serbest Cisim Diyagramı (SCD):
  • Bir cismin denge durumunu analiz etmek için kullanılan önemli bir araç serbest cisim diyagramıdır.
  • SCD, cismin üzerine etki eden tüm kuvvetleri ve momentleri gösteren bir çizimdir. Bu sayede denge koşulları daha rahat bir şekilde analiz edilebilir.
 5. Sürtünme Kuvveti:
  • Sürtünme kuvveti, bir cismin yüzeyi ile temas ettiği bir ortamın direnci sonucu oluşan kuvvettir.
  • Statikte, cismin hareket etmemesi için sürtünme kuvvetinin harekete karşı eşit ve zıt yönde olması gereklidir.

Bu temel ilkelere dayanarak, statik problemler çözülebilir ve cisimlerin dengede olduğu veya dengeye getirildiği durumlar analiz edilebilir. Statik, mühendislik ve fizikte önemli bir prensiptir ve birçok uygulama alanında kullanılır.